| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |

ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์กายวิภาคศาสตร์

Deparment of anatomy Faculty of Medicine Chiang Mai University

กุมารเวชศาสตร์

Deparment of Pediatrics Faculty of Medicine Chiang Mai University

จักษุวิทยา

Deparment of Ophthalmology Faculty of Medicine Chiang Mai University

จิตเวชศาสตร์

Deparment of Psychiatry Faculty of Medicine Chiang Mai University

จุลชีววิทยา

Deparment of Microbiology Faculty of Medicine Chiang Mai University

ชีวเคมี

Deparment of Biochemistry Faculty of Medicine Chiang Mai University

พยาธิวิทยา

Deparment of Pathology Faculty of Medicine Chiang Mai University

เภสัชวิทยา

Deparment of Pharmacology Faculty of Medicine Chiang Mai University

รังสีวิทยา

Deparment of Radiology Faculty of Medicine Chiang Mai University

วิสัญญีวิทยา

Deparment of Anesthesiology Faculty of Medicine Chiang Mai University

เวชศาสตร์ครอบครัว

Deparment of Family Faculty of Medicine Chiang Mai University

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Deparment of Emergency Faculty of Medicine Chiang Mai University

เวชศาสตร์ชุมชน

Deparment of Community Faculty of Medicine Chiang Mai University

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Deparment of Rehaniliation Faculty of Medicine Chiang Mai University

ศัลยศาสตร์

Deparment of Surgery Faculty of Medicine Chiang Mai University

สรีรวิทยา

Deparment of Physiology Faculty of Medicine Chiang Mai University

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Deparment of Odstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Chiang Mai University

โสต ศอ นาสิกวิทยา

Deparment of Otolaryngology Faculty of Medicine Chiang Mai University

อายุรศาสตร์

Deparment of Internal Faculty of Medicine Chiang Mai University

ออร์โทปิดิกส์

Deparment of Orthopedics Faculty of Medicine Chiang Mai University

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม