| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 

 

  1. ผู้อำนวยการ
  2. รองคณบดี
  3. ผู้ช่วยคณบดี
  4. รองผู้อำนวยการ
  5. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์

รองคณบดีด้านประชาสัมพันธ์

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์

รองคณบดีด้านบริหารการเงินและทุน

ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์

รองคณบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 


รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค

รองคณบดีด้านวิชาการ

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

รองคณบดีด้านวิจัย

 


รศ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

รองคณบดีด้านพัสดุ

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน

รองคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ

 


รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์

รองคณบดีด้านแผนและยุทธศาสตร์

 


อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส

รับผิดชอบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับคลินิก งานห้องสมุดคณะ งานโสตทัศนศึกษา

อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ

รับผิดชอบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปรีคลินิก

อ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย

รับผิดชอบงานบริหารงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยสนับสนุนวิชาการ หน่วยสัตว์ทดลอง

 


รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม

รับผิดชอบงานบริหารวิจัย ทุนวิจัย งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร

รับผิดชอบงานบริหารงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์

รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 


อ.ดร.อริสา บอนเนซซ์

รับผิดชอบการศึกษระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก

อ.ดร.มนัสพร พัสระ

รับผิดชอบกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร

รับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหารงานบุคคล

 


ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์

รับผิดชอบกำกับดูแลแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน

 


ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล

รับผิดชอบบริหารฝ่ายเภสัชกรรม งานประกันสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารโรงพยาบาล

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์

รับผิดชอบบริหารงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานโภชนาการ องค์กรแพทย์

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

รับผิดชอบบริหารศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ หน่วยทะเบียนมะเร็ง

 


อ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย

รับผิดชอบบริหารงานปฏิบัติการชัณสูตร งานธนาคารเลือด

ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์

รับผิดชอบบริหารงานด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมในกิจการโรงพยาบาล ระบบบริการผู้ป่วยใน งานทันตกรรม หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล

ดร.หรรษา เทียนทอง

รับผิดชอบบริหารฝ่ายการพยาบาล งานบริการกลางโรงพยาบาล งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 

next
prev

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม