Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 

 

  1. ผู้อำนวยการ
  2. รองคณบดี
  3. ผู้ช่วยคณบดี
  4. รองผู้อำนวยการ
  5. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์

รองคณบดีด้านประชาสัมพันธ์

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์

รองคณบดีด้านบริหารการเงินและทุน

ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์

รองคณบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 


รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค

รองคณบดีด้านวิชาการ

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

รองคณบดีด้านวิจัย

 


รศ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

รองคณบดีด้านพัสดุ

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน

รองคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ

 


รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์

รองคณบดีด้านแผนและยุทธศาสตร์

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร

รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์

รองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญา


ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์

รองคณบดีด้านแพทย์ประจำบ้านและเวชระเบียน

 


รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม

รับผิดชอบงานบริหารวิจัย ทุนวิจัย งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร

รับผิดชอบงานบริหารงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์

รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 


ผศ.ดร.มนัสพร พัสระ

รับผิดชอบกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา

ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา

รับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหารงานบุคคล

ผศ.ดร.ศุภชัย ยอดคีรี

ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานพัสดุและยานพาหนะ

 


ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร

รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานมาตราฐานห้องทดลองและปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน

ผศ.พญ.มนธนา บุญตระกูลพูนทวี

รับผิดชอบงานนโยบายและแผน

ผศ.นพ.คมสันต์ วรรณไสย

รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ระดับปรีคลินิก

 


ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

รับผิดชอบด้านสื่อสารองค์กร

อ.นพ.สุทธิภาศ พงศ์มณี

รับผิดชอบกรรมการห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน งานถวายพระบรมวงศานุวงศ์ งานเตรียมการรับเสด็จ

รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์

รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ด้านงานประกันคุณภาพ งานบริหารหลักสูตรกลาง

 

 


ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์

รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ด้านนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก

อ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม

รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์

รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมองค์กรและพนักงานสัมพันธ์ งานสนับสนุนส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร

 

 


ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์

รับผิดชอบบริหารงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานโภชนาการ องค์กรแพทย์ หน่วยประสานสิทธิ์

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

รับผิดชอบบริหารฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย

รับผิดชอบบริหารงานปฏิบัติการชัณสูตร งานธนาคารเลือด งานประกันสังคม

 


ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์

รับผิดชอบบริหารงานทันตกรรม หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล หน่วยทะเบียนมะเร็ง

ดร.หรรษา เทียนทอง

รับผิดชอบบริหารฝ่ายการพยาบาล งานบริการกลางโรงพยาบาล งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 

 


นายจตุพร ทองทาบ

ที่ปรึกษาด้านงานอาคารสถานที่และงานซ่อมบำรุง

อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์

ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน

 


รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล

ที่ปรึกษาด้านสื่อมวลชน

รศ.ดร.นิมิตร มรกต

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการศึกษา วิจัยและการสื่อสารองค์กร

ศ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย และบัณฑิตศึกษา

 


ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน

รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการศึกษา

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์

ที่ปรึกษาด้านบริหารทั่วไป ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

 


ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

ที่ปรึกษาด้านงานนโยบายและแผน การจัดการ และอัตรากำลัง

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์

ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน

 


นายสมชัย บรรจง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

ที่ปรึกษาด้านกิจการโรงพยาบาล

 


นายสรศักดิ์ สิริวัฒนาวงศ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผศ.อาคม ตันตระกูล

ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน

รศ.ดร.อุดม ชัยทอง

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

 


อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ
next
prev

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม