Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 

 

  1. ผู้อำนวยการ
  2. รองคณบดี
  3. ผู้ช่วยคณบดี
  4. รองผู้อำนวยการ
  5. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

 


ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์

รองคณบดีด้านวิจัย

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป

รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

รองคณบดีด้านพัสดุ

 


รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ

รองคณบดีด้านบริหารโรงพยาบาล

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ

รองคณบดีด้านวิชาการ

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร

รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล

 


รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์

รองคณบดีด้านแผนและยุทธศาสตร์

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร

ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์

รองคณบดีด้านบริหารการเงินและทุน

 


ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์

รองคณบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน

รองคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์

รองคณบดีด้านการศึกษาหลังปริญญา

 


ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

รองคณบดีด้านสื่อสารองค์กร

 


ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร

รับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาระดับปรีคลินิก

รศ.ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์

รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์

รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรแพทย์บัณฑิต ระดับปรีคลินิก

 


รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ

รับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาระดับคลินิก

ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ

รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา

รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง

รับผิดชอบบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

 


รศ.พญ.วริยา สุขุประการ

รับผิดชอบงานด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต งานห้องสมุด

ผศ.ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร์

รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ด้านงานทะเบียน ประกันคุณภาพ กิจการนักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์

รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ด้านบริหารหลักสูตรกลาง หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ทุนการศึกษา

 


อ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

รับผิดชอบงานด้านบริหารทุนวิจัย เชียงใหม่เวชสาร

ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร

รับผิดชอบงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ การจัดลำดับมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม

รับผิดชอบงานด้านนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา

 


รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร

รับผิดชอบงานวิจัยเชิงรุก ศูนย์ข้อมูลวิจัยกลาง หน่วยสัตว์ทดลอง

ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา

รับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหารงานบุคคล

ผศ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง

รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากร

 


รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินท์

รับผิดชอบงานด้านกลยุทธ์ทรัพยากรบุคล วัฒนธรรมองค์กร และความผูกพันของบุคลากร

รศ.พญ.มนธนา บุญตระกูลพูนทวี

รับผิดชอบกำกับดูแลงานนโยบายและแผน

ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล

รับผิดชอบงานด้านพัฒนาคุณภาพองค์กร

 


อ.ดร.นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์

รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านชีวการแพทย์ (Biomedical informatics)

ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม

รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารองค์กร

ผศ.ดร.ศุภชัย ยอดคีรี

รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการ การตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ์ การอนุมัติการใช้งานรถในจังหวัดเชียงใหม่

 


ผศ.นพ.ธวัชชัย มั่นอ่ำ

รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ งานมาตราฐานห้องทดลองและปฏิบัติการเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอน

อ.นพ.สุทธิภาศ พงศ์มณี

รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม

รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

 


รศ.ดร.นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์

รับผิดชอบงานด้านจริยธรรมวิจัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ สารสนเทศวิจัย การฝึกอบรมด้านวิจัย

 


ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์

รับผิดชอบบริหาร งานสังคมสงเคราะห์ งานโภชนาการ งานทันตกรรม หน่วยประสานสิทธิ์ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์

รับผิดชอบบริหาร งานปฏิบัติการชันสูตร งานธนาคารเลือด

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์

รับผิดชอบบริหาร งานด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมในกิจการของโรงพยาบาล หน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล หน่วยทะเบียนมะเร็ง

 


ผศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ

รับผิดชอบบริหาร ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ

รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์

รับผิดชอบบริหาร งานประกันสังคม

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี

รับผิดชอบบริหาร งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานเวชระเบียนและสถิติ องค์กรแพทย์

 


ดร.หรรษา เทียนทอง

รับผิดชอบบริหาร ฝ่ายการพยาบาล งานบริการกลางโรงพยาบาล งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 


นายจตุพร ทองทาบ

ที่ปรึกษาด้านงานอาคารสถานที่และงานซ่อมบำรุง

อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์

ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน

 


รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล

ที่ปรึกษาด้านสื่อมวลชน

รศ.ดร.นิมิตร มรกต

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการศึกษา วิจัยและการสื่อสารองค์กร

ศ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย และบัณฑิตศึกษา

 


ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน

รศ.พญ.พรรณี ศิริวรรธนาภา

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการศึกษา

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์

ที่ปรึกษาด้านบริหารทั่วไป ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ

 


ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ

ที่ปรึกษาด้านงานนโยบายและแผน การจัดการ และอัตรากำลัง

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์

ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน

 


นายสมชัย บรรจง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี

ที่ปรึกษาด้านกิจการโรงพยาบาล

 


นายสรศักดิ์ สิริวัฒนาวงศ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผศ.อาคม ตันตระกูล

ที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน

รศ.ดร.อุดม ชัยทอง

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

 


อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ
next
prev

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม