Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |

เปิดรับอบรมการนวดตอกเส้น

โรงพยาบาลสวนดอก เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้น

“หลักสูตรการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ” รุ่นที่27

Relax

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 27 จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อนำเสนอรายละเอียดเรื่องการนวดตอกเส้นให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และกลุ่มเครือข่ายแพทย์ไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 กรกฎาคม 2560 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการนวด ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM)

รับสมัครอบรมพนักงานช่วยการพยาบาล

NA2017 1

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล (Nurse Aid (NA) Program) หลักสูตร 3 เดือน ประจำปี 2560  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 สิงหาคม 2560

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานช่วยการพยาบาล จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยเหลือการพยาบาลผู้ป่วย และสามารถช่วยเหลือการพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้องเหมาะสม  โดยผู้เรียนจะต้องได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และใช้แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โดยต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของแต่ละงานการพยาบาลจึงจะจบหลักสูตร

พนักงานช่วยการพยาบาล เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ให้การดูแลระดับพื้นฐานแก่ผู้ป่วย โดยมีพยาบาลวิชาชีพและแพทย์เป็นผู้ให้การปรึกษาและกำกับดูแล พนักงานช่วยการพยาบาลมีหน้าที่หลักในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน  อาทิ รับประทานอาหาร อาบน้ำ แต่งตัว ออกกำลังกาย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย ได้ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนปกติ นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบงานทางการแพทย์ระดับพื้นฐานอย่างเช่น การประเมินและบันทึกสัญญาณชีพ    ตลอดจนช่วยเหลืองานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น

       ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชุมและวิชาการ ชั้น1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. หมายเลขโทรศัพท์ 053-936710 (ในเวลาราชการ) 

 

NA2017 2

รับตรงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ปี 60

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ประจำปี 2560 

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 ในโครงการรับตรงนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560

โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงนักเรียนจากโรงเรียนนานชาติจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าไม่เกิน2ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จากโรงเรียนทั้งใน และต่างประเทศ ที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัคร นศ.แพทยศาสตรบัณฑิต ปี 60

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการรับตรงนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2560

[ประกาศรับสมัคร]
[ดาวน์โหลดใบสมัคร]
[ดาวน์โหลดแบบ รพ.พบ.04]
[ดาวน์โหลดเอกสารส่ง portfolio]

 

หน่วยงาน : หน่วยทะเบียนฯ งานบริการการศึกษา โทร. 053-935262

รับสมัครนักศึกษาแพทย์ ปี 60

 

คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดรับ นักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2560

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560  ทั้งหมดจำนวน  275  คน โดยในปีนี้ได้เพิ่มอัตราการรับสมัครนักศึกษาผ่าน กสพท. จากเดิม 25 คน เป็น 45 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกภูมิภาคของประเทศได้สมัครเรียนที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่

       รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ รับผิดชอบด้านบริการการศึกษา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560  ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด จำนวน  275  คน โดยรับผ่านโครงการเรียนดี  2 โครงการ ได้แก่ โครงการเรียนดีโอลิมปิก จำนวน 10 คน และโครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ  จำนวน 50 คน ซึ่งรับสมัครไปแล้ว  เมื่อวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมาโครงการที่ 2 คือโครงการ กสพท.(กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ซึ่งจากเดิมเมื่อปีการศึกษา 2559 รับจำนวน 25 คน แต่ในปีนี้รับเพิ่มอีก 20 คน รวมเป็นทั้งหมดจำนวน       45  คน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายของนักศึกษาแพทย์  ให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 31 สิงหาคม  2559    และรับสมัครผ่านโควตา จำนวน  72  คน , แพทย์ชนบท จำนวน 60 คน และแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOD)  จำนวน 36 คน ( ศึกษาชั้นคลินิกที่จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย ) นอกจากนี้ยังรับโครงการกีฬาระดับชาติ   จำนวน 1 คน และโครงการร่วมของมหาดไทย  จำนวน 1 คน

      ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มช.  พร้อมสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของคณะที่จะเข้าไปสู่   International Medical Schools  และหวังว่านักศึกษาที่จบจากคณะแพทยศาสตร์ มช. ไปแล้วจะมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารได้  และนำไปประกอบการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  หรือนำไปใช้ในการทำงานอนาคตต่อไปได้

      สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศมหาวิทยาลัยได้ที Website http://www.reg.cmu.ac.th  หมายเลขโทรศัพท์ 053-945262-3  โทรสาร.053-946207

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม