Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก ที่เปิดสอนในคณะแพทยศาสตร์ มี 11 สาขาวิชา ได้แก่

1. กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)  2. จุลชีววิทยา (Microbiology)
3. ชีวเคมี (Biochemistry) 4. ชีวเคมี (นานาชาติ)(Biochemistry; International Program)
5. นิติวิทยากระดูก (Forensic Osteology) 6. ปรสิตวิทยา (Parasitology)
7. เภสัชวิทยา (Pharmacology) 8. ระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology)
9. สรีรวิทยา (Physiology) 10. เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
11. วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Medical Science)

โครงสร้างทั่วไปของหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการระดับสูง และนักวิจัย แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 แบบ ดังนี้:
     แบบที่ 1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
             1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : ต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
            2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) : ต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต นอกเหนือจากการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรอาจกำหนดให้ศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติมได้ หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     แบบที่ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
            1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท : ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
            2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : ต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา …………
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in ……………

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (………….) ชื่อย่อ ปร.ด. (……….)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (…………) ชื่อย่อ Ph.D. (…………)

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม