Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันไตโลก 2562 ให้ความรู้ แนะแนวทางในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันไตโลก 2562

ให้ความรู้ แนะแนวทางในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต

 

             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ และงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการ และกิจกรรมวันไตโลก เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต โดยได้รับเกีบรติจาก ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

             อาจารย์นายแพทย์ ดิเรก บรรณจักร์ หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่าปัจจุบัน จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่รับการบำบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าถึงบริการบำบัดทดแทนไตในชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2550 ทำให้เห็นว่าสถานการณ์ของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับเป็นปัญหาสาธารณสุขและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก การหาแนวทางป้องกันผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมิให้กลายเป็นไตวายเรื้อรังเร็วเกินควร หรือชะลอความเสื่อมของไต โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการ ดูแล และการจัดระบบบริการสุขภาพในเชิงรุก ซึ่งจำเป็นต้องทำอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผลการป้องกันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นอย่างดี โดยวันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคม ทุกปี ทาง International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrology จึงได้กำหนดเป็นวันไตโลก (World Kidney Day) ทั้งนี้ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สถานพยาบาลทั่วประเทศ และสถาบันที่เกี่ยวกับโรคไตทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมวันไตโลกขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันโรคไต

                      

            ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ และงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดนิทรรศการ และกิจกรรมวันไตโลก เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต โดยจัดให้มีขึ้น ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โถงด้านหน้างานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยจัดให้มีการบรรยายและตอบปัญหาเรื่อง “ปัญหาเรื่องโรคไต   ในสามมิติ” จาก อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์ หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข ผศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ และ นพ.ยุติธรรม สุตีคา คณาจารย์แพทย์จาก หน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบริการตรวจคัดกรอง คำนวณ BMI ตรวจปริมาณไขมันในร่างกาย ประเมินโรคอ้วน ตรวจปัสสาวะ ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ปรึกษาและให้ความรู้โดยแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล.

                                        

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม