Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงาน “วันการได้ยินโลก” (World Hearing Day) เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงาน “วันการได้ยินโลก” (World Hearing Day)

เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้น

 

                        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข จัด“นิทรรศการวันการได้ยินโลก” โดยทางองค์การอนามัยโลก มุ่งเน้นเรื่องของการตรวจพบปัญหาการได้ยิน และฟื้นฟูการได้ยินตั้งแต่ระยะแรก เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้น ในวันจันทร์  ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรศ.พญ. กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา กล่าวรายงาน และผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                        อ.พญ.ศณัฐธร  เชาวน์ศิลป์ อาจารย์ประจำหน่วยโสตวิทยา โสตประสาทวิทยา และการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็น“วันการได้ยินโลก” (World Hearing Day) เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้น โดยการที่กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม เป็นวันการได้ยินโลกนั้น เนื่องจาก วันที่ 3 เดือน 3  มีลักษณะคล้ายกับใบหูสองข้าง น่าจะทำให้ง่ายต่อการจดจำ และในปีนี้ ทางองค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจการได้ยิน (Check your hearing) โดยรณรงค์ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะมีภาวะสูญเสียการได้ยินได้ทำการตรวจการได้ยินเพิ่มเติม ภาวะสูญเสียการได้ยินในผู้ใหญ่ อาจมีอาการ ได้แก่ ถามซ้ำ,ต้องเพิ่มความดังของวิทยุหรือ ดังนั้นจึงได้ออก application “hear WHO” สำหรับใช้ระบบ iOS และ Android เพื่อตรวจคัดกรองการสูญเสียการได้ยิน โดยรณรงค์ให้บุคคลที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะมีภาวะสูญเสียการได้ยินได้ทำการตรวจการได้ยินเพิ่มเติม ภาวะสูญเสียการได้ยินในผู้ใหญ่ อาจมีอาการถามซ้ำ ต้องเพิ่มความดังของวิทยุหรือโทรทัศน์ ไม่เข้าใจบทสนทนาทั้งหมด หรือมีเสียงดังรบกวนในหู ส่วนภาวะสูญเสียการได้ยินในเด็ก ผู้ปกครองสังเกตได้จาก บุตรหลานของท่านไม่ตอบสนองต่อเสียงดัง ฟังไม่เข้าใจ พูดช้า มีอาการแน่นหู หรือมีหนองไหลจากหู 

โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มี การเสวนาเรื่อง “ลูกไม่ได้ยิน ทำอย่างไรดี” โดย คณาจารย์จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง “ตรวจการได้ยินเองง่ายๆ ด้วย application Hear WHO”  โดย คณาจารย์แพทย์จากภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา พร้อมตรวจสุขภาพช่องหู ออกจอภาพ และตรวจสุขภาพการได้ยินผ่าน application Hear WHO นิทรรศการบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากการได้ยิน จำนวน 10 บอร์ด

 

 

                                                                   

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม