Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 61 ปี

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบ 61 ปี 

โล่ผู้มีอุปการคุณสูงสุด ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

 1. คุณลักขณา  โกวัฒนะ
 2. คุณวสันต์ ลีละยูวะ
 3. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ
 4. ดร.องอาจ กิตติคุณชัย
 5. คุณผาณิต พูนศิริวงศ์
 6. คุณวัชรา จีรประภาพงศ์
 7. คุณศิริพร ตันติพงษ์
 8. คุณบุษรา วัฒนชัย
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสมพร หาญพาณิชย์
 10. แพทย์หญิงพรลักษณ์  หาญพาณิชย์
 11. คุณกันตพร หาญพาณิชย์
 12. คุณพรสุดา หาญพาณิชย์
 13. คุณกมล  โอภาสกิตติ 
 14. แพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ
 15. คุณสุจินต์ ศิริมหาราช

                        

โล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 ได้แก่

 1. คุณสมชัย สมัยสุต
 2. คุณปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
 3. คุณวริทธิ์ชัย วัชรประภา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่  

 ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นผู้รับโล่รางวัล  

โล่นักวิจัยผู้ที่ได้รับรางวัล “ช้างทองคำ” ประจำปี 2562 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่  

 1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรินทยา พรหมินธิกุล สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์
  ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินาฏ คำฟู สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
  ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 โล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)ได้แก่

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์นิพนธ์  ฉัตรทิพากร

 นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรางวัล

     - โล่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นประจำปี 2563  จากงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจกับภาวะเหล็กเกินในหัวใจในโรคธาลัสซีเมีย” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

     - ทุนนักวิจัยแกนนำ สวทช.ประจำปี 2562 จากโครงการ “การพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์และการใช้ยามุ่งเป้าไปที่ไมโตคอนเดรีย เพื่อป้องกันรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อมจากการใช้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็ง” จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

  และอีก 2 ท่าน ที่ได้รับโล่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้แก่

 รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงทวิติยา สุจริตรักษ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ได้รับรางวัล

- “International Scholarship Award” จากงานวิจัย เรื่อง ความปลอดภัยและระดับภูมิคุ้มกันที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคจาแปนนีส เอนเซฟฟาไลติส ในสตรีวัยรุ่นก่อนและหลังคลอด ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ที่กำลังได้รับยาต้านไวรัส HIV ในงานประชุมวิชาการ The twenty-third International AIDS Conference-AIDS Two thousand twenty เมื่อวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563

-ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ปี 2563 จากมูลนิธิอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิราภรณ์  โกรานา สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์  ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ปี2563 จากมูลนิธิอานันทมหิดล  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

 นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากที่สุด ประจำปี 2562

มีจำนวนผลงานรวมทั้งหมด 42 เรื่อง

ได้แก่  ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายแพทย์นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 
สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา

นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor สูงที่สุด ประจำปี 2562  

ในฐานะเป็นนักวิจัยชื่อแรก ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี Impact factor สูงที่สุด ประจำปี 2562 =13.258

ผู้ได้รับโล่รางวัลได้แก่  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มติ  เชื้อมโนชาญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

 

นักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562

ในฐานะเป็นนักวิจัยชื่อแรกที่มีผลงาน ที่ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด โดยได้รับการอ้างอิงจำนวน 55 ครั้ง  ได้แก่ 

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ชาตรี  ชัยอดิศักดิ์โสภา ภาควิชาอายุรศาสตร์  

เกียรติบัตรภาควิชาดีเด่นด้านผลิตงานวิจัยสูงสุดประจำปี 2562  โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
จำนวน 3.3 เรื่องต่อคน  
ได้แก่  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 

เกียรติบัตรผู้ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ประจำปี 2563 จำนวน 28 ท่าน  

 ตำแหน่งศาสตราจารย์

 1. ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงเพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวนันท์ ชาญศิลป์  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

 1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช  ภาควิชาศัลยศาสตร์
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปฐมพร ปิ่นอ่อน  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล  ภาควิชาสรีรวิทยา
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุลักษณ์ จันทร์คำ  ภาควิชาปรสิตวิทยา
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลังกาพินธ์  ภาควิชาสรีรวิทยา
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วรรณสาร  ภาควิชาปรสิตวิทยา

 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์สันติ์ ใยเจริญ  ภาควิชาสรีรวิทยา
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อภิรักษ์ แสงสิน  ภาควิชาออร์โทปิดิกส์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงมิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง ภาควิชาเภสัชวิทยา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ บุญชูดวง  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สนิท เรืองรองรัตน์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนลินี ยิ่งชาญกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์

 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล I WISH AWARD 2020 จำนวน 5 ท่าน  

รางวัล I WISH AWARD 2020 เป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของคณะฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ ในการขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย 

ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

 1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรมณีย์ ชัยวาฤทธิ์  ภาควิชาอายุรศาสตร์
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำเนินสันต์ พฤกษากร ภาควิชาออร์โทปิดิกส์
 3. นายกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์  งานประชาสัมพันธ์
 4. นางอารีย์ กุณนะ    งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
 5. นายอรรถพร ถาน้อย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ ประจำปี 2563 จำนวน 7 ท่าน

รางวัลคนสวนดอกรักษ์คุณภาพ ประจำปี 2563 เป็นการเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่มีผลงานด้านคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ เสริมสร้างความรักและความผูกพันองค์กร ระบบคุณภาพ และเป็นตัวแทนคนคุณภาพ เสริมสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล   ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 2. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ แพทย์หญิงปาริชาติ สาลี   ภาควิชาอายุรศาสตร์
 3. นายอำนาจ วงศ์เจริญ  หน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 4. นางอารีย์ กุณนะ    งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
 5. นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร  งานสังคมสงเคราะห์
 6. เภสัชกรหญิงลดาวัลย์ ศิริลักษณ์  งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกฝ่ายเภสัชกรรม
 7. นายศุภวิชญ์ บุญทา  งานอาคารสถานที่ 

  เกียรติบัตรบุคลากรในโครงการ “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2563

ซึ่งได้คัดเลือกจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จำนวนไม่เกิน 1 คน จากบุคลากร 100 คน ในกลุ่มสาขาวิชาชีพ และมีคุณสมบัติตามค่านิยมคนสวนดอก CQIT  4 ประการ ได้แก่

C = Customer Focus การให้บริการที่ดีต่อผู้มารับบริการ

Q = Quality เป็นบุคคลที่เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพงาน

I  =  Innovation และ Integrity

      Innovation เป็นผู้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นรูปธรรม หรือมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น

      Integrity เป็นผู้ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม

T = Teamwork มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

 กลุ่มสายวิชาการตำแหน่งคณาจารย์ และนักวิจัย

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงตันหยง พิพานเมฆาภรณ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
 2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องลดา ทองประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุภวรรณ บูรณพิร ภาควิชาอายุรศาสตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อานนท์ โชติรสนิรมิต ภาควิชาศัลยศาสตร์

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะในตำแหน่งเเพทย์ เภสัชกร ทันตเเพทย์ สัตวเเพทย์

 1. เภสัชกรหญิงเกศมณี หนูคำปัน งานคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
 2. เภสัชกรหญิงชุติมา ไชยวุฒิ      งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม

 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะในตำแหน่ง พยาบาล

 1. ดร.หรรษา เทียนทอง ฝ่ายการพยาบาล
 2. นางภัทรภร ญาณะเหล็ก   งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 3. นายวรพจน์ คำภีระ  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 4. นางสาวทัศนี ศักดิ์ขจรภพ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 5. นางสาวพรศิลป์ คุณศิลป์   งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 6. นางสาวนงนุช บุญอยู่ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 7. นางสาววิมาลา อินด้วง   งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 8. นางญานิกา รุจิจนากุล  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 9. นางอัจฉรา เนตรทิพย์ งานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
 10. นางสาวนรัชพร ศศิวงศากุล งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 11. นางอรุณศรี มุงเมือง งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 12. นางสาวอุทุมพร โปธิคำ   งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 13. นางอสมา อรุณฤทธิเดชา    งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
 14. นางขวัญใจ แดงสด งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
 15. นางสาวเพชรา นำปูนศักดิ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง
 16. นายวุฒิคุณ อินทะจักร์  งานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไปฯ
 17. นางสาวชุลีวันท์ แย้มรับบุญ งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล
 18. นางสาวชุติมา ปัญญาผาบ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 19. ดร.วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะในตำแหน่งอื่น ๆ เช่น นักเทคนิคการเเพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการเเพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักฟิสิกส์การแพทย์ นักอาชีวบำบัด      (ที่มีคุณวุฒิกิจกรรมบำบัด) ฯลฯ

 1. นางสาวอารีรัตน์ กิตติคุณากร งานเวชระเบียนและสถิติ
 2. นายบรรพต แสงคำนาง งานธนาคารเลือด
 3. นางสาวอำไพพรรณ ธานะ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 กลุ่มตำแหน่ง ระดับปริญญาตรีทั่วไป

 1. นายนิรันดร์ ตาแก้ว  งานบริหารงานบุคคล
 2. นางเพียงดาว เครื่องคำ  หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กลุ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยทันตเเพทย์ และผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

 1. นางปราณี คำคง   งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 2. นายชัยนเรศ ใจสม   งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 3. นางรัชนี ณ เชียงใหม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 4. นางจิราวรรณ ทองรัตน์ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์
 5. นางเยาวลักษณ์ บุญยงค์   งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์
 6. นางสาวชิโนรส ภคธรรมธาดา    งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
 7. นางหัทยา เกตุแก้ว   งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
 8. นางสุพรรณี รอบคอบ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 

กลุ่มตำแหน่ง ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 1. นางสาวศิรินุช สีลาก้อนแก้ว  งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 2. นางสาวศิริพร แซ่ลี้ งานบริการกลางโรงพยาบาล
 3. นางปรีญา ศิริสุภา งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์

 

กลุ่มตำแหน่ง ระดับ ม.6 และต่ำกว่า อื่น ๆ

 1. นางสาวสุดารัตน์ กันธา งานบริการกลางโรงพยาบาล
 2. นางรัชนี หมอกขัติ   งานบริหารงานบุคคล
 3. นายอัมรินทร์ บุญเรือง งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น
 4. นายสุวิทย์ ตุ่นวัน งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์
 5. นางอัมพร เตจ๊ะนัง งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 6. นางรจนา ตาโม  านการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
 7. นางปิ่นเพชร ยอดแก้ว งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์    
 8. นางสาวพิชชุดา คงดี งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป
 9. นางสาวจันทร์เพ็ญ มูลตา งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษเฉพาะทาง
 10. นางบุษบา แสนกัน หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 1. นายอุทัย สันกลกิจ  งานบริการกลางโรงพยาบาล
 2. นางมะลิ ศรีอินตา  งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 3. นายเรวัต กันธาหล้า ภาควิชาออร์โทปิดิกส์

  รางวัล “ทุนคุณแม่กิ้มหน้อย นันทจิต ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก”ประจำปี 2563

เป็นทุนเพื่อมอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ชั้นผู้น้อยที่มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ ตั้งใจปฏิบัติงาน เสียสละ อุทิศเวลา ในการทำงาน รักษาระเบียบวินัย

 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

 1. นายณัฐพงศ์ กันทา งานโภชนาการ
 2. นางสาวปิยะรัตน์ จิตรัตน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 3. นายอนุรุธ ศรีบุญมา ภาควิชาชีวเคมี
 4. นายเจตน์ษฎา ละออ ภาควิชาจุลชีววิทยา

 

******************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม