Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . (CMU STeP) เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัส การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ หนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ต่อยอดสู่งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นองค์กรที่อยู่ในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศกับผู้สูงวัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการที่ทันสมัยและครบวงจร ผสมผสานการดูแลที่ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว ในระดับมาตรฐานสากลประกอบกับในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ (SDGs) ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมด้านอาหารสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก “ด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ระบบการจัดการดูแลสังคมผู้สูงอายุ  ด้วยการสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. จัดตั้งหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค  (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ขึ้น เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาชั้นนำในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้”

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ . เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประมาณ 7,500 คนต่อเดือน หรือประมาณ 90,000 คนต่อปี และมีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ความร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ในการจัดตั้งหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค(SCTU)  ในครั้งนี้ จะมีการทดสอบความชอบและการยอมรับนวัตกรรมอาหาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุที่คิดค้นโดยนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มช. และรวมถึงให้บริการทางวิชาการในการทดสอบอาหารผู้สูงอายุ เราได้สนับสนุนการหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อทดสอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร และได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ในการสนับสนุนการนำผลงานการวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการทดสอบสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

ผศ. ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า “ หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) จะเป็นศูนย์สำหรับทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัส (รูป ลิ่น รส เนื้อสัมผัส) และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ โดยมีการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง โดยจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การศึกษานวัตกรรมด้านอาหารผู้สูงอายุ ดำเนินการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส และเอื้อให้งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยและผู้ประกอบการด้านอาหารมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลด้านความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดเพื่อต่อยอดงานวิจัยในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย  และผู้ทดสอบสูงวัยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จึงมั่นใจในความปลอดภัย

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “หน่วยทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผู้สูงอายุที่ยังคงคุณค่าด้านสารอาหาร ที่สร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคทั้งด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส รวมถึงร่วมพัฒนาอาหารเฉพาะทางแก่ผู้สูงอายุ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการกลืนการป้องกันการสำลักอาหาร ซึ่งถือเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ  จึงเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงป้องกัน การรักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิต และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในผู้สูงอายุ  การดำเนินการศึกษานวัตกรรมด้านอาหารผู้สูงอายุ จึงเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย วิชาการ และส่งผลต่อเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนต่อไป

หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค(Senior Consumer Testing Unit: SCTU) อยู่บริเวณชั้น 2 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยพิธีเปิดจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และ หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค(SCTU) ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุโดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานสภาหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งจัดให้มีการทดสอบอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการขยายขนาดกำลังการผลิตพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งมีการจัดบูธผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ทดสอบเบื้องต้น อาทิ ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน, ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสำหรับผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่เย็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก ,เส้นไข่ขาวและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอื่นๆอีกมากมาย โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการนำผลงานวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม