Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัวห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เปิดตัวห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศ 

 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เปิดตัวห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ รศ.ดร.นพ.เตชะทัต เตชะเสน ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมเตียงเก็บกลิ่นฟอร์มาลีนอาจารย์ใหญ่ จำนวน 70 เตียง รองรับจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนอย่างพอเพียง และลดมลภาวะของกลิ่นรุนแรงจากฟอร์มาลีน

     ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า ภาควิชาฯ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์สาขากิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดและนักศึกษาบัณฑิต ตลอดจนให้บริการวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่อีกด้วย โดยการผ่าศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนักศึกษาบัณฑิต เพื่อเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์โดยการผ่าศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์ อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยที่สร้างผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติมาเป็นเวลาอันยาวนาน

     เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีในปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีมติเห็นควรให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและเชิดชูเกียรติ แด่อาจารย์ใหญ่ทุกท่าน  จึงได้นำเรียนปรึกษา ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และได้เห็นพ้องตรงกันให้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างความปลอดภัยแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์อย่างสูงสุด อดีตที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของไอสารเคมี ตลอดจนพื้นที่ในการใช้สำหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัย รองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และลดปัญหาเรื่องสารเคมี อีกทั้งได้มีการเปลี่ยนชื่อห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ รศ.ดร.นพ.เตชะทัต เตชะเสน เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการให้เกียรติแด่ รศ.ดร.นพ.เตชะทัต เตชะเสน อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดยภาควิชาได้ขออนุญาตใช้นามของท่านในการตั้งชื่อห้อง จากครอบครัวของท่าน ผู้ซึ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ และเป็นแบบอย่างในการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานตลอดมา ถึงแม้ว่าห้องนี้จะเป็นสถานที่กว้างขวางและทันสมัย แต่จะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ถ้าขาดร่างอาจารย์ใหญ่ซึ่งมาจากผู้มีจิตกุศลอันสูงสุดที่บริจาคร่างเพื่อเป็นวิทยาทานต่อวงการแพทย์

     ทั้งนี้ห้องปฎิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ รศ.ดร.นพ.เตชะทัต เตชะเสน ตั้งอยู่ ณ บริเวณภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 

                      

********************************************

 

 

 

 

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม