Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

“HERO Award for sky doctor ” จาก รพ.สวนดอก

บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล“HERO Award for sky doctor”117785881 3283453541692979 726396482562651638 o

           บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล“HERO Award for sky doctor”บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Thai Sky doctor) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล“HERO Award for sky doctor”โดยคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีมอบรางวัล “HERO Award for sky doctor” แก่บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ซึ่งช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินพื้นที่ห่างไกลในเขตสุขภาพที่ 1

118667373 1721102804733038 7652285726258883701 n118557865 652254609003757 4939023141479572901 n

 

คุณเชิดพงษ์ ปัญญา บุคลากรประจำทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า sky doctor คือการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ให้รอดชีวิต ซึ่งตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องผ่านการอบรมการบิน โดยมีแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการอบรม โดยทุนของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เกือบ 20 ท่าน
สำหรับขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานของเขตสุขภาพที่ 1 หากจะมีการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แพทย์ทั้ง 2 โรงพยาบาลจะมีการประสานกันว่า สมควรต้องส่งมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือไม่ และจะมีการพิจารณาตามความจำเป็น ถ้าหากประเมินกันแล้วว่า ต้องการเร็วที่สุด อาจจะพิจารณา การส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยาน หลังจากนั้นจึงจะพิจารณาว่า อากาศยานที่มีในขณะนั้น ที่ไหนว่างและสะดวกเหมาะสมที่สุด เพราะว่าเราไม่มีอากาศยานเป็นของตัวเอง ต้องอาศัยทางทหาร ตำรวจ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอากาศยานและทำความตกลงร่วมมือ(MOU)กับสพฉ. หากมีการพิจารณาว่าจะใช้อากาศยานแล้วจะมี แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (พอป.) ของเขต มีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วย ที่จะลำเลียงทางอากาศ ว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นต้องบินจริง
และไม่มีข้อห้าม เป็นคนพิจารณาอนุมัติ

118621295 601955573803070 6046554578697696549 n

ซึ่งแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินนี้จะให้คำปรึกษา รวมทั้งสั่งการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินได้รับความปลอดภัยสูงสุด
ตลอดการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ซึ่งรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ ช่วยลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงยาก ส่งโรงพยาบาลใหญ่ เพื่อได้รับการรักษารวดเร็ว เพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และลดเวลาการขนส่งลำเลียงยา เวชภัณฑ์ ทางรถยนต์ที่มีความลำบาก ใช้เวลานาน สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากกว่า 5 ชั่วโมง หรือเป็นวันเหลือเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ออกปฏิบัติการไปแล้ว 489 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยบาดเจ็บทางศีรษะรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการรักษา ปลอดภัย กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม