Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มช. มุ่งเน้นบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม ให้มีมาตรฐาน สู่สากล

ศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มช. 

มุ่งเน้นบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม ให้มีมาตรฐาน สู่สากล

 

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์บริหารจัดการงาน โดยใช้ความรู้เชิงวิศวกรรม ตอบสนองแผนกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

     ผศ.นพ.วนรักษ์  วัชระศักดิ์ศิลป์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นหน่วยงานที่ใช้ความรู้ด้านการจัดการและระบบวิศวกรรมมาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมและระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยอาคารขนาดใหญ่หลายอาคาร ทั้งอาคารทางการแพทย์ อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัย ซึ่งมีระบบประกอบอาคาร  ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบบันไดเลื่อน ระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครื่องกล ครุภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งยังมีเครื่องมือทางการแพทย์ ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วย และจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ ออกแบบ วางแผน วางระบบ ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของงานระบบประกอบอาคาร เครื่องมือทางการแพทย์และระบบสาธารณูปโภค พร้อมวางแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับการให้บริการและชุมชน

ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุนฯ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพส่วนสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รวมทั้งอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ให้มีมาตรฐาน มีความเชื่อมั่น ความมั่นคงด้านระบบวิศวกรรม ให้ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกสบาย จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

     ด้านคุณวิชชากร จามีกร หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับเนื้องานของศูนย์บริหารจัดการระบบสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มช.นั้น เป็นการวางแผนพัฒนา ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตยกรรม ลักษณะทางกายภาพรอบคณะแพทยศาสตร์ มช. การบริหาร งานระบบวิศวกรรม ระบบสนับสนุนและสาธารณูปโภค บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาทิ ระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะ เครื่องกล รวมถึงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า งานโยธาต่างๆ ควบคุมการทำความสะอาดอาคารสถานที่ การกำจัดสัตว์ไม่พึงประสงค์ การดูแลและรักษาความปลอดภัย วางแผนซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบอาคาร เพื่อบริหารจัดการงานซ่อมและบำรุงรักษา บริหารสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และวิศวกรรมทางการแพทย์ อาทิ ระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การสอบเทียบ การจัดการด้านอัคคีภัยและภัยพิบัติ การรับมือภาวะฉุกเฉิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ความเสี่ยงด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังประสานงานเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการคัดเลือกให้ได้ผู้รับจ้างภายนอกที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ควบคุมการทำงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับจ้างภายนอก และผู้รับเหมาของโครงการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะแพทยศาสตร์ในการบริหารจัดการ ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำแผนปฏิบัติการดูแลตรวจสอบการทำงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคาร ประกอบด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการปฏิบัติงานซ่อมแซมแก้ไข สำหรับอุปกรณ์ที่ชำรุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์ของระบบประกอบอาคารทุกระบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และคุณภาพของการให้บริการอื่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 

**********************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม