Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

คณะแพทย์ มช. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ประจำปี 2562 ยกระดับการบริการมุ่งสู่ระดับมาตรฐานโลก

คณะแพทย์ มช. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

Thailand Quality Class ประจำปี 2562

ยกระดับการบริการมุ่งสู่ระดับมาตรฐานโลก

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัล Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562 การบริหารสู่ความเป็นเลิศ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับการบริการมุ่งสู่ระดับมาตรฐานโลก โดยศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ารับรางวัลจากนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ปี 2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานครฯ

 

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งในปีนี้มี 8 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทุกสาขา ที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Class และคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็น 1 ในองค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

รางวัลนี้เป็นรางวัลขององค์กร ที่บ่งบอกว่าเราบริหารงานอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากลระดับโลก การที่คณะแพทยศาสตร์ มช. เราได้รางวัลแสดงว่าเราผ่านเกณฑ์มตราฐานโลก เป็นความภาคภูมิใจของคนสวนดอกเป็นอย่างยิ่ง โดยเรายึดหลักการบริหารองค์กรตามระบบของ TQA หรือThailand Quality Award ที่มีเกณฑ์ต้นแบบมาจากรางวัล Malcom Baldrige National Award ประเทศสหรัฐอเมริกา ควบคู่กับกลยุทธ์ขององค์กรที่สำคัญคือ IWISH และ CQIT เข้ามาบริหารคณะอย่างเต็มรูปแบบ

เราได้รางวัล TQC นี้เพราะ Teamwork พลังของเราคนสวนดอกทุกคน บุคลากรทุกระดับ 7,000 กว่าคน ทั้งคณะแพทยศาสตร์ มช. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ยึดถือกลยุทธ์ IWISH และ CQIT ที่แข้มแข็งมากเราก้าวเดินไปด้วยกันทุกคนล้วนเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้องค์กรได้รับรางวัลนี้ องค์กรจึงมีทิศทางในการเดินอย่างชัดเจน และมั่นคง ถ้าเราไม่มีกลยุทธ์ที่ดีเราจะไม่สารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้

จุดเด่นขององค์กรเราคือการเป็นผู้นำ เราปลูกฝังให้คนสวนดอกเป็นผู้นำทุกคนไม่ใช่คณบดีแค่คนเดียว ทั้งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้นำในหน่วยย่อยต่างๆ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น Customer ทั้งนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาบัณฑิต การให้บริการผู้ป่วย สิ่งเหล่านี้ได้เสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับมาตราฐานสากล ทั้งในด้านการบริการ การวิจัย การศึกษา เรามีการ Monitor ผลของการทำงานในทุกส่วนงาน หากตกมาตรฐานเราจะเข้าไปปรับปรุงทันที มีระบบOperationลงหน้างาน ฝ่ายHuman Resources(HR)ปรับหมวดหมู่ของบุคลากร HR Development ทำให้เราก้าวไปในระดับขององค์กรคุณภาพ และในอนาคตเราจะมีการปรับครั้งใหญ่ในส่วนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ รางวัล TQC เป็นบันไดขั้นสำคัญขั้นหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มช. การเดินแบบมีกลยุทธ์ มีจุดมุ่งหมาย จึงทำให้องค์กรก้าวหน้าอย่างมีระบบ”

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ยังได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้อีกว่า “ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 นี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ก็จะได้รับรางวัลมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation; AHA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. อีกหนึ่งรางวัล ซึ่งการที่เราได้รับรางวัล 2 รางวัลในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่การันตีถึงมาตรฐานการให้บริการของเรา และเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดในโอกาสครบรอบ เฉลิมฉลอง 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ ที่เราได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกอีกด้วย”

 

******************************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม