| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

หลายภาคส่วน ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา

หลายภาคส่วน ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา

 

 

 

               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โถงชั้น 1อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

                เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การจัดการป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทยอีกด้วย  อันเป็นที่ปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย

                   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในครั้งนี้ จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายพระพร ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย พร้อมลงนามถวายพระพร นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา”  เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่และประชาชนชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจ และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา อนึ่งนิทรรศการในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่  6-12 กรกฎาคม 2561

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม