| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

วันนอนหลับโลก

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดวันนอนหลับโลก ประจำปี 2561 เพื่อตระหนักถึงการนอนหลับที่ผิดปกติ

IMG 6881

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ภายใต้การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน “วันนอนหลับโลก” (Word Sleep Day 2018) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปรับทราบถึงสุขลักษณะ การปฏิบัติตัวในการนอนหลับที่ดีและถูกต้อง รวมถึงได้ตระหนักถึงโรคจากการนอนหลับรวมทั้งอันตรายจากการนอนหลับที่ผิดปกติ และประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ศิริพงศ์ เชี่ยวชาญธนกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

IMG 6878

 

รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ภายใต้การดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก ได้กำหนดให้วันศุกร์ในสัปดาห์ที่ 2 เต็มสัปดาห์ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2561 โดยได้ให้คำขวัญว่า หลับสนิท ชีวิตมีสุข (Sleep Soundly, Nurture Life) กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2008 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนบนโลกหันมาให้ความสำคัญกับการนอนหลับ นั่นคือการให้ทุกส่วนในร่างกายได้หยุดพัก ซ่อมแซม ปรับสมดุล และฟื้นฟูส่วนต่างๆ ของร่างกายและสมอง ใน 1 วัน ให้ตระหนักถึงการนอนที่เพียงพอ    ควรใช้เวลาในการนอนหลับอย่างน้อย วันละ 8 ชั่วโมง เพื่อสุขภาพที่ดี กิจกรรมวันนอนหลับโลก หรือ “The World Sleep Day” นอกจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองการมีสุขภาพดี และสะท้อนให้เห็นข้อดีของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ”

IMG 6880

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง โรคความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ-ตื่น โดย รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายเรื่อง “การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อการนอนที่มีคุณภาพ” โดย ผศ.ดร.จินดารัตร์ ชัยอาจ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้มีการเสวนากรณีศึกษาเกี่ยวกับการนอนหลับ พร้อมตรวจสภาพเครื่องเพิ่มอากาศแรงดันบวกหรือCPAP และร่วมกิจกรรมรับแจกของรางวัล.

******************************************************

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม