| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้า

ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า

คณะแพทย์ มช. ประจำปี 2561

IMG 5766

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ซึงได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

           ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ มีนักกอล์ฟร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 47 ทีม แบ่งเป็นภาคเช้า 24 ทีม ภาคบ่าย 23 ทีม โดยผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สรุปได้ดังนี้

 

  1. ประเภททีม

           รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ ทีม แอสตร้า 2 ผู้ร่วมแข่งขันประกอบด้วย

  1. นายศุภฤกษ์ โพธิ์นิล

  2. นายชัยณรงค์ ภู่วิสิตร

  3. นายวัชรพงษ์ สรวิสูตร

  4. นายโอม ยงสุวรรณกุล

 

  1. ประเภทบุคคล

         Over All Low Gross: ถ้วยเกียรติยศ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  ได้แก่ นายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธ์

Flight A

           ชนะเลิศ Low Gross: ถ้วยเกียรติยศ ดร.เจริญ สิริวัฒนภักดี

ได้แก่ นายชโยดม จันทร์จรุพงศ์

  

       ชนะเลิศ Low Net: ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

ได้แก่ นายเผ่าพจน์ เมฆี

           รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

ได้แก่ นายพศิษฐ์ รังษี

           รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net : ถ้วยเกียรติยศจากคุณวารินทร์ พูนศิริวงศ์

ได้แก่ นายสหทัศ เที่ยงศรี

 

Flight B

ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 5

ได้แก่ นายแพทย์ภีสเดช สัมนานันท์

ชนะเลิศ Low Net : ถ้วยเกียรติยศ อดีตผู้พิพากษา ภาค 5

ได้แก่ นายนิรันดร หมื่นสุข

รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ อธิบดีอัยการภาค5

ได้แก่ นายธีร์ธวัช หอมสุวรรณ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

ได้แก่ อาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช

Flight C

ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศจาก ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ได้แก่ นายวิน ศรีนวกุล

ชนะเลิศ Low Net : ถ้วยเกียรติยศ นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ได้แก่ นายศุภฤกษ์ โพธ์นิล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 Low Net : ถ้วยเกียรติยศ นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

ได้แก่ ผศ.ดร.อภิชาติ เมฆบังวัน

รองชนะเลิศ อันดับ 2 Low Net :ถ้วยเกียรติยศ ร้อยเอก นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ รศ.ดร.นิวิท เจริญใจ

 

SENIOR (อายุมากกว่า 60 ปี)

         ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ นายศิริพงศ์ ไชยวงค์

         ชนะเลิศ Low Net : ถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5

ได้แก่ นายเผ่าพงษ์ ปูรณะพงษ์

LADY

           ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

ได้แก่ นางสาวดณิตา พรหมโสภณ

           ชนะเลิศ Low Net : ถ้วยเกียรติยศ ผู้บังคับการกองบิน 41

ได้แก่ นางสาวสุพรรณ สุดาทิพย์

 

JUNIOR ( อายุไม่เกิน 18 ปี )

           ชนะเลิศ Low Gross : ถ้วยเกียรติยศจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้แก่ ดช.สิทธินนท์ ปัญโญ

           ชนะเลิศ Low Net : ถ้วยเกียรติยศคณบดีคณะแพทยศาสตร์

(ไม่มีผู้ได้รับรางวัล)

         ในปีนี้นับว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  บุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชน   สื่อมวลชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพราะทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเพื่อสนับสนุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ให้แก่  คณาจารย์  6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรมวิทยาการชั้นสูงในแขนงวิชาต่าง ๆ   ณ ต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มพูนวิทยฐานะและนำเอาความรู้ที่ได้รับ กลับมาพัฒนาปรับปรุงวิชาการทางการแพทย์ของประเทศและจัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้  มีโอกาสศึกษาต่อไป 

           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นอย่างดี  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทุกท่าน  บริษัท  นอร์ทเวฟ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์รถยนต์  Nissan  Almera Sportech และรถยนต์ Nissan March  สำหรับเป็นรางวัล  Hole in one  และ รถจักรยานยนต์ หลุม 17 จาก  อ. นพ. สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และบริษัทไทยประกันภัย  จำกัด  (มหาชน)  ที่ให้ความอนุเคราะห์ประกันภัยรถยนต์ที่นำมาเป็นรางวัลดังกล่าว ตลอดจนบริษัท  ห้าง  ร้าน  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ   รวมถึงขอขอบคุณคุณวารินทร์และคุณผาณิต  พูนศิริวงศ์  เจ้าของสนามกอล์ฟ   The Royal Chiangmai  Golf  Resort ที่ให้ความอนุเคราะห์สนามกอล์ฟเพื่อใช้ในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล   สำหรับรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ ซึ่งจะนำไปสมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”  ต่อไป

********************************************

IMG 5760IMG 5756 

IMG 5763 1IMG 5761

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม