| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2560

บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2560

 total.JPG

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย โดยจะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ทั้งนี้การคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น  ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี     เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  ให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตและนักศึกษารุ่นน้องต่อไป

 

สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล  ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ และ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริการสังคม) กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการได้รับคัดเลือกครั้งนี้ว่า “ปกติ ชีวิตของตน มีความผูกพันธ์กับการบริการทางสังคมอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของสาธารณชนต่างๆ  สิ่งเหล่านี้ได้เชื่อมโยงไปถึงคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย ตนรู้สึกยินดีที่ทางคณะแพทยศาสตร์  ได้ให้การสนับสนุนตน ทั้งทางด้านการจัดกิจกรรม เพื่อสังคมต่างๆ ถือว่าตนจะต้องทดแทนบุญคุณให้กับคณะแพทยศาสตร์ และยินดีที่จะสนับสนุนทางด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างดี และยั่งยืนในอนาคต สำหรับบัณฑิตรุ่นใหม่ อยากให้ช่วยกันดูแลสังคมของเรา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในครอบครัว องค์กรในที่ทำงาน หรือสาธารณะต่างๆ ถ้าเราได้รับการฝึกอบรม ได้ มีตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชน หรือรุ่นต่อๆไป ก็จะทำให้สังคมเราดีขึ้นตามลำดับ”  

 

ด้านศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาดีเด่น : สาขาวิชาการ) กล่าวว่า “รู้สึกความภาคภูมิใจในงานที่ทำ และผลงานเป็นที่ยอมรับจนได้รางวัลนี้ สำหรับบัณฑิตที่จะจบใหม่ ต้องรักงานมีความภูมิใจในงานที่ทำ และทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ  โดยไม่คิดว่าเป็นภาระ ให้คิดว่าเป็นความพอใจในการทำงาน ทำให้เกิดคุณภาพที่ดี จนส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ถึงแม้ไม่ได้รับรางวัล แต่เราก็รู้ว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ก็น่าภูมิใจในตัวเราแล้ว  และในขณะที่ทำงานต้องมองให้ไกล พยายามเป็นผู้ใหญ่ให้มาก  มองเป้าหมายระยะไกล เพราะระยะใกล้อาจถูกกิเลสมารบกวน และทำให้ออกนอกเส้นทางได้ คือเราต้องมีสติ มองให้ไกล ภูมิใจในงานที่ทำ ภาระกิจที่ได้รับ น่าจะเป็นเครื่องเกื้อหนุน ที่ให้ดำเนินชีวิตไปสู่สำเร็จได้  และประเมิณผลงานเราและวางแผนการดำเนินงานต่อไปให้อยู่แนวทางที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

ด้าน ดร.หรรษา เทียนทอง :  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริการสังคม)  กล่าวว่า “ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดของนักศึกษาที่จบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นความภาคภูมิใจมากที่สุดของวิชาชีพพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลที่อยู่ในสายปฏิบัติการ อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ  สิ่งที่เป็นหลักในการทำงานแล้วการทำงานเพื่ออุทิศตน เพื่อส่วนรวมโดยหมายถึงส่วนรวม ภายในองค์กรของเราเอง ส่วนรวมที่เป็นของสังคมและชุมชน มีภาระหน้าที่บทบาทอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือทำให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอง มีความเติบโตและความก้าวหน้า ก็ยินดีที่จะสนับสนุน ในฐานะบทบาทที่เป็นผู้นำองค์กร  เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังๆในการที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวมและผู้ป่วย”

 

**************************************

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม