| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

อาจารย์แพทย์ มช. ได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์แพทย์ มช. ได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปีการศึกษา 2560
{youtube}ZDmUIX3UjKI{/youtube} 

 

received 2055825674443837
 
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลช้างทองคำ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการบริหารงานทั่วไป และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร  และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ได้สรรสร้างผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านปฏิบัติงานบริหารจัดการ สนับสนุนงานมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์ดีเด่นในด้านการเรียนการสอน นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดยรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้แก่ ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ  นักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่  ศ.ดร.นพ.คม  สุคนธสรรพ์ และรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้แก่ รศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์ 
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เจ้าของรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กล่าวว่า “รางวัลช้างทองคำเป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้กับบุคลากรทางด้านต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ผ่านมาตนมองถึงการทำงานเป็นทีมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงอยากฝากถึง นักวิจัยรุ่นใหม่ให้ร่วมมือกันทำงานกันเป็นทีม หาโจทย์ปัญหาที่ตอบสนองต่อปัญหาที่หลากหลายทางด้านงานวิจัย ทางด้านสุขภาพและทางการแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางคณะแพทยศาสตร์  ได้ให้ความช่วยเหลือนักวิจัยทุกท่าน  อาจารย์ทุกคน ที่จะทำงานวิจัย และแก้ไขปัญหาได้  จนสามารถพิชิตรางวัล ต่างๆได้”
       ด้าน รศ.พญ.ศิริจิต  สุทธจิตต์  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.เจ้าของรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวว่า “ในฐานะที่ตนเป็นนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์  รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และต้องขอขอบพระคุณที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางคณะแพทยศาสตร์ ที่มอบรางวัลให้กับตน ต้องขอบพระคุณทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน อาจารย์ พยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยจิตเวช ที่มีส่วนสนับสนุนทำให้ เกิดงานวิจัยต่างๆที่มีประโยช์ต่อประเทศชาติ และในระดับนานาชาติ ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้”
ในส่วนของศาสตราจารย์ นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และอาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.           เจ้าของรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม กล่าวว่า “จากผลของการดำเนินงานวิจัย ตลอดชีวิตของการเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่ประสบความสำเร็จด้านงานวิจัยมาโดยตลอด และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้เกิดผลงานวิชาการ ในระดับวารสารนานาชาติที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียง คิดว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดมาง่ายๆ และเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการ ช่วยเหลือกันหลายฝ่าย และก็ไม่ใช่ความสำเร็จของคนๆเดียว เพราะทำงานเป็นทีม ทั้งในส่วนของคณะแพทยศาสตร์  และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่กำลังจะก้าวสู่ประสบการณ์ อยากให้เน้นถึงความสำคัญคัญของงานประจำให้มาก เมื่อทำงานประจำได้ดี และเป็นคนช่างสังเกต รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำงานประจำของ และนำมาทำเป็นแนวคิดในการที่จะเกิดงานวิจัยที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เป็นสิ่งที่คิดว่านักวิจัยทุกคน จะต้องทำให้ได้ ถ้าเราทำงานประจำไปเรื่อยๆ   ที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ มันก็จะเกิดงานวิจัยใหม่ไม่ได้ เราต้องมีความรู้ ร่วมกับการสังเกตุ รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้งานวิจัยของเราเป็นงานที่เด่นขึ้นมาได้” 
 
******************************************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม