| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560

1517562385381

    ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับมอบจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

     รางวัลนี้เป็นรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติการพิจารณาคัดเลือกจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความอิสระเป็นกลางยุติธรรมรอบคอบรวดเร็วและเป็นความลับ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดไว้ 9 ประการดังนี้

1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมใน ข่าววิชาการและการจัดการ

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย

4. นักวิจัยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย

7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบแบบนักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

8. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับผู้เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลอาจเป็นคณะผู้วิจัยบุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ภาครัฐบาลและเอกชนโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานตามระเบียบลักษณะของคนงานที่เสนอขอรับรางวัล และการให้รางวัล การให้รางวัลและลักษณะคุณภาพของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

    ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับมอบจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

     รางวัลนี้เป็นรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติการพิจารณาคัดเลือกจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความอิสระเป็นกลางยุติธรรมรอบคอบรวดเร็วและเป็นความลับ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดไว้ 9 ประการดังนี้

1. นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมใน ข่าววิชาการและการจัดการ

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำงานวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย

4. นักวิจัยต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย

7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบแบบนักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

8. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับผู้เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลอาจเป็นคณะผู้วิจัยบุคคลนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ภาครัฐบาลและเอกชนโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานตามระเบียบลักษณะของคนงานที่เสนอขอรับรางวัล และการให้รางวัล การให้รางวัลและลักษณะคุณภาพของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม