| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2560

 

Smoking Web

 

ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ดังนั้นทางทีมสหสาขาวิชาชีพจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงได้จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่  ในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บุหรี่เป็นสาเหตุของโรคที่ร้ายแรงมากมาย แต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่ถึง 6 ล้านคน  คนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 5 หมืนคน จากโรคร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง จะเห็นได้ว่าบุหรี่ก่อความเสียหายมหาศาลต่อ ผู้สูบ ครอบครัว และ ประเทศชาติ   ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จึงได้เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาการสูบบุหรี่  จึงได้รณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคและพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ทั้งต่อตัวผู้สูบบุหรี่เองและผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่      มือสอง  และเกิดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ โดยทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์และห้องตรวจจิตเวชเบอร์ 24 ได้ดำเนินการคลินิกอดบุหรี่ บริการให้คำปรึกษาและบำบัดผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี การควบคุมยาสูบหรือการสูบบุหรี่นั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชีวิตผู้คนแล้ว        เงินที่ประหยัดจากการไม่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่ตามมาจากการสูบบุหรี่ทำให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาได้อย่างแท้จริง

         ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นประเด็นในการรณรงค์ปีนี้ คือ “บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบหรือบุหรี่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศรวมถึง สุขภาพ เศรษฐกิจ และสุขภาวะ ประชาชน และเพื่อเสนอมาตรการที่รัฐบาลและภาคประชาชนควรจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาโดยการเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตที่เกิดจากยาสูบ นอกจากนี้การควบคุมยาสูบได้รับการบรรจุในวาระของการ พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในวาระที่ว่าด้วยการลดการเสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  การช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่จำเป็นต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รณรงค์และดำเนินการให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ด้วย การควบคุมยาสูบมีผลดีต่อการสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ต้องแก้ไขโดยการช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่อยู่แล้วให้เลิกสูบและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ รวมถึงการพัฒนาให้มีระบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจำ และยังคงดำเนินนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

Smoking Web2

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม