| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหา “คนดี@สวนดอก”

คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหา คนดี@สวนดอก

Suandok Box2

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร ใส่ใจการให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ โดยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพสะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่ว่า “สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ”

ในด้านของการใส่ใจบริการนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด การให้บริการที่เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ อย่างยิ่ง  คณะฯจึงได้จัดทำกล่อง “คนดี@สวนดอก” ขึ้น จำนวน 36 กล่อง เพื่อวางไว้ตามห้องตรวจต่างๆ หน้าจุดรับยา จุดคัดกรองผู้ป่วย และประกันสังคม เพื่อให้ผู้รับบริการได้เขียนแสดงความประทับใจต่อแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และกระตุ้นให้บุคลากรใส่ใจในการให้บริการที่ดีแก่ผู้ป่วยและญาติ

ขอเชิญผู้รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหา คนดี@สวนดอก หากประทับใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ท่านใด สามารถเขียนเป็นกำลังใจให้กับคนดี@สวนดอก การให้บริการที่ดีเยี่ยมประทับใจแก่ผู้รับบริการจะถูกส่งผ่านกล่องนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้กระทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุลากร

Suandok Box

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม