Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ บริจาคทุนการศึกษา และเครื่องกรองน้ำ ให้นักศึกษาแพทย์

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ โดย รศ.ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1, นพ.สุขุม รังคสิริ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 และ ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 22 มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ให้แก่ นายชนะวินท์ รินทพล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**********************

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีพร้อมผู้บริหารฝ่ายการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องกรองน้ำ แบบ 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. จาก อ.นพ. วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ ,รศ.ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย , รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง และ ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ ในนามสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และชมรมแพทย์ไทยในอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**********************

 

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีพร้อมผู้บริหารฝ่ายการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องกรองน้ำ แบบ 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. จาก อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ ,รศ.ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย , รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง และ ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ ในนามสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**********************

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม