Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

🛒 เทคนิคจ่ายกับข้าวครั้งเดียวอยู่ได้นาน “ลดเสี่ยงออกจากบ้านไปเจอโควิด”

🛒 เทคนิคจ่ายกับข้าวครั้งเดียวอยู่ได้นาน “ลดเสี่ยงออกจากบ้านไปเจอโควิด”

📝 วางแผนก่อนซื้อ ลดเสี่ยงออกจากบ้าน
-“กำหนดวันจ่ายตลาด” ช่วยให้รู้จักวางแผน
-“คิดเมนูล่วงหน้า” ช่วยลดความถี่การออกไปซื้อของ
-“ทำรายการของที่ต้องซื้อ” ป้องกันการลืม ลดเวลาอยู่ในร้าน

🥩 ซื้อมาเยอะ ต้องรู้จักถนอม
-“เนื้อสัตว์เก็บให้อยู่นาน” แบ่งใส่ถุงแช่แข็งตามปริมาณใช้แต่ละมือ
-“แยกเก็บผักตามชนิด” อยู่ได้นานกว่า
-“ผลไม้และผัก” อย่าเก็บด้วยกัน ชะลอการเน่าเสีย

ข้อมูลจาก สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#วิธีป้องกันการติดเชื้อCOVID-19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม