| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

กิจกรรมวันสวนดอกรวมใจ

header paint New copy

header paint 3copy

คณะแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ มช. รวมใจกว่าพันคน ทาสีรั้ว ยาว 1 กิโลเมตร รอบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมใจทาสีรั้วโดยรอบทั้ง 3 คณะ ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร  เพื่อรวมพลังสามัคคีเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากร และนักศึกษาและปรับทัศนียภาพที่ดีโดยรอบคณะ  ในวันที่ 1 เมษายน  2560 ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น  เพื่อเป็นการสะสาง  ทำความสะอาด และจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยต่างๆ เพื่อให้พื้นที่ใช้สอยในความดูแลของคณะฯ มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นละออง เชื้อโรค และมีการจัดเก็บอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ

ซึ่งภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  และผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  นำบุคลากรกว่าพันคนทาสีรั้วโดยรอบ ทั้ง 3 คณะ  ซึ่งไม่ได้มีการทาสี  มากว่า 15 ปี โดยสีที่ทาคือสีม่วงดอกรัก  ซึ่งเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจร่วมใจทาสีรั้ว แล้วในช่วงบ่ายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หมายถึงการทำความสะอาดในบริเวณรอบๆคณะ ที่ไม่ได้ทำทุกวัน  ด้วยการทำความสะอาดครั้งใหญ่ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงพยาบาล

header paint2 copy

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม