Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 3 พค. 2564

 

Executive Development Program Alumni บริจาคอาหารกล่องจำนวน 100 ชุด ให้แก่ทีมแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 มอบถุงยังชีพ จำนวน 350 ชุด ให้แก่ผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19 ) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินทร์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

คุณปณิตรา ศิลานนท์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

คุณเบญญาภา ชีวะเกตุ ผู้แทนคุณอลิสา, คุณชวิศา และคุณกิตติ ชีวะเกตุ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดซื้อเครื่องเฝ้าระวังระดับความลึกของการให้ยาระงับความรู้สึก (BIS) เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

คุณสำรวม ธรกิจ หัวหน้าสำนักงานเชียงใหม่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบชุด PPE 1,000 ชุด ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณบริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบุญสม:มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

บริษัท พีพีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)มอบชุด PPE จำนวน1,000 ชุด พร้อมCoverall จำนวน50ชุด ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และแฟนคลับ มอบชุด PAPR ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณบริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบุญสม:มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

ผู้บริจาคแทน บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาค : หน้ากาก ทางการแพทย์ N95 Mask ยี่ห้อ RespoKareN95 Respirator Plus จำนวน 300 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง อาจารย์พิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์ อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่  รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์  และ ผศ.นพ.รักษ์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 3รุ่น6 มอบเครื่องให้ออกซิเจนชนิด High Flow จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลลำพูน และ2เครื่องจากนพ.รัชชัย- พญ.ยุพดี ฤทธาภรณ์แพทย์ไทยในอเมริกา และศ.พญ.เลิศลักขณา ภู่พัฒน์ มอบให้รพ.จอมทอง เพื่อร่วมต้านวิกฤตโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 
ภาพ / ข่าว : สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ /งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

*********************************

หจก.นอธเวิดเซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย มอบชุด PPE จำนวน 24 ชุด และ ผ้าปิดจมูก จำนวน 1,100 ชิ้น ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริจาคมาม่าคัพ จำนวน 1080 คัพ ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

 

บ้านนกขมิ้นและปังหอมเชียงใหม่ บริจาคขนมปังกรอบ จำนวน 100 ถุง ให้แก่ทีมแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

ผู้แทนคุณศุภมาศ ดรบัณฑิต ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ บริจาคไส้อั่ว จำนวน 23 ถุง และน้ำพริกตาแดง 52 ถุง ให้แก่ทีมแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสมมาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

# ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

คุณสมพงษ์ ตันติวรวิทย์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 140,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 และบริจาคพัดลม 15 เครื่อง , ข้าวกล่อง 100 กล่อง และเงาะ 20 กก. ให้แก่ทีมแพทย์ และ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด 
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*********************************

 

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม