Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2564

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ทำการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ภายใต้ชื่อ ChulaCov19 โดยใช้เทคโนโลยี mRNA

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์แพทยสภา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ผ่านการดำรงตำแหน่งมากมาย ประธานศูนย์วิจัยวัคซีน จุฬาฯ ประธานเครือข่ายวิจัยสหสถาบันแพทยศาสตร์ นายกสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ.2562-2564) รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ได้รับรางวัล อายุรแพทย์ดีเด่น ประเภทวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.พ.ศ.2554 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฯลฯ

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://bit.ly/3b4EsgP
Facebook : https://bit.ly/3vGMQfF
Website : https://bit.ly/3nohQNN
Telegram : https://bit.ly/3Gj5jUr
Twitter : https://bit.ly/3nvwsLE
Blockdit : https://bit.ly/3EbLJYr
Line@MedCMU : https://bit.ly/3xCTnIg
Instagram : https://bit.ly/3Cb667r

#MedCMUHall_of_Fame
#MedCMU
#รางวัลแห่งความภูมิใจ
#ศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน ประกาศวันที่ 21 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดให้ฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน

สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยเป็นวัคซีนสูตรไขว้
( เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 AstraZeneca )
2,000 รายต่อวัน

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2564
เวลา 08.00 - 14.00 น.

** กรุณานำบัตรประจำตัว
ประชาชนมาเพื่อเข้ารับบริการ **
--------------------------------
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)
--------------------------------

ประกาศวันที่ 21 ต.ค. 2564

คณะแพทยศาสตร์ มช. และเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ พบว่าการฉีดวัคซีนแอสตรา เซเนกา หรือไฟเซอร์ หลังฉีดซิโนแวค 2 เข็ม

คณะแพทยศาสตร์ มช. และเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ พบว่าการฉีดวัคซีนแอสตรา เซเนกา หรือไฟเซอร์ หลังฉีดซิโนแวค 2 เข็ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะแพทยศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ ร่วมวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ พบว่าการฉีดวัคซีนแอสตรา เซเนกา หรือไฟเซอร์ หลังฉีดซิโนแวค 2 เข็ม มีระดับสูงเพียงพอ ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์มนุษย์ของเชื้อโควิด-19

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ฝ่ายวิจัย ,รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมเปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวิจัยเพื่อทดสอบค่าภูมิคุ้มกันแอนติบอดีที่ยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสโควิด-19 (neutralizing antibody, NAb) สายพันธุ์ต่างๆ ในอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์อายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งไม่มีโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้ จำนวน 46 ท่าน ที่ได้รับวัคซีนสูตร 3 เข็ม ซึ่งได้แก่ วัคซีนมาตรฐาน 2 เข็มของซิโนแวค และได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตรา เซเนกา หรือไฟเซอร์ โดยเปรียบเทียบภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด- 19 สายพันธุ์ต่างๆ ในผู้สูงอายุ ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ก่อนและหลังได้รับการกระตุ้น ด้วยวัคซีน แอสตรา เซเนกา เปรียบเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์

ข้อแตกต่างของงานวิจัยชิ้นนี้จากงานวิจัยอื่น คือเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุ และเป็นการทดสอบ Neutralizing antibody (NAb) ไม่ใช่การทดสอบแอนติบอดีต่อโปรตีนหนามหรือต่อ RBD ที่ถูกรายงานมาก่อนหน้านี้ NAb เป็นแอนติบอดีที่มีผลยับยั้งเชื้อโควิด-19 ไม่ให้เข้าเซลล์โดยตรง ทำให้ไวรัสไม่สามารถก่อโรคในคนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบผลต่อเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆ ประกอบด้วย สายพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์แอลฟา สายพันธ์เบตา รวมทั้งสายพันธุ์เดลตา ซึ่งกำลังระบาดในประเทศไทยอีกด้วย

ผลการวิจัย พบว่าในประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค สูตรมาตรฐาน 2 เข็มมาก่อน เมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตรา เซเนกา หรือไฟเซอร์ เพียง 1 เข็ม สามารถกระตุ้นภูมิให้มีระดับ neutralizing antibody อยู่ในระดับสูงมาก ในการยับยั้งการเข้าสู่เซลล์มนุษย์ ของเชื้อโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิม, สายพันธุ์เดลตา, สายพันธุ์แอลฟา, และสายพันธุ์เบตา ทั้ง 2 วัคซีน โดยพบว่าวัคซีน Sinovac เป็น priming vaccine ที่ดี

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://bit.ly/3pqz3J8
Website : https://bit.ly/3G5nIEg
Facebook : https://bit.ly/3G4pW6N
Blockdit : https://bit.ly/3xCTnIg
Twitter : https://bit.ly/3jhWO2c
Telegram : https://bit.ly/3jmM1DP
Instagram : https://bit.ly/3G32XZU
Line@MedCMU : https://bit.ly/3xCTnIg

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม