Black Ribbon
| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |
   

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบเสื้อกาวน์จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ได้มีความมุมานะและประสบความสำเร็จในการเรียนชั้นปรีคลินิก (ปี 1-3) และเสื้อกาวน์ยังเป็นเครื่องแบบที่บ่งบอกถึงการก้าวสู่การเรียนในชั้นคลินิก (ปี 4-6) เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นแพทย์และบ่งบอกถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้น

พิธีมอบเสื้อกาวน์ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลลำปาง และวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ , ศัลยศาสตร์ , เวชศาสตร์ชุมชน , เวชศาสตร์ครอบครัว ,กุมารเวชศาสตร์ ,ออร์โทปิดิกส์ ,รังสีวิทยา , สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

******************************

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

******************************

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

 

******************************

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

 

ภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

 

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

******************************

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

 ******************************

 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม