Black Ribbon
 | เว็บบุคลากร | โทร.0-5393-6150
   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ เป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้กับสังคมและชุมชนมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เจตคติ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบสาธารณสุข สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการทำวิจัย มีภาวะผู้นำทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในปัจจุบันมีจำนวน 36 หลักสูตร ดังนี้
        - ปริญญาเอก 13 หลักสูตร
        - ปริญญาโท 10 หลักสูตร
        - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 13 หลักสูตร
    โดยรับนักศึกษาทั้งจากโครงการเรียนดีโอลิมปิก โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษรับจากโรงเรียนนานาชาติ โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาระดับชาติ โควตาภาคเหนือ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการINCLUSIVE TRACK โครงการ กสพท.
    นอกจากนี้ยังมีอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้แก่ "นวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ" รุ่นที่ 26 เรียนจำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 และ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานช่วยการพยาบาล Nurse Aid Program หลักสูตร 3 เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ท่านที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชุมและวิชาการ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. หมายเลขโทรศัพท์ 053-936710 (ในเวลาราชการ)
01
มิ.ย.2560

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ...

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

นายณัฐภัทร ศิริอังกุล แพทย์ใช้ทุนสังกัดภาควิชาส...

05
พ.ค.2560

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ...

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 (นายแพทย์ชโนดม เพียรกุศล)

นายแพทย์ ชโนดม เพียรกุศล แพทย์ใช้ทุนสังกัด ภา...

26
เม.ย.2560

ค่ายหมอน้อยครั้งที่ 8 เติมฝัน...

ค่ายหมอน้อยครั้งที่ 8 "เติมฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สังคม"

"เติมฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สังคม" ...

«
»

ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงาน

- หน่วยกิจการนักศึกษา
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์    0-5393-0300
- หน่วยทะเบียนและประเมินผลฯ
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์    0-5393-5262-3
- หน่วยบริหารหลักสูตร
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์    0-5393-0300
- หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการฯ
ที่อยู่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์    0-5393-0300
- หน่วยบัณฑิตศึกษา
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์    0-5393-0300
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
ที่อยู่ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์    0-5393-5266

Highlights

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม