| เว็บบุคลากร | 0-5393-6150  |

ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์Essential 1

กายวิภาคศาสตร์

Deparment of anatomy Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 2

กุมารเวชศาสตร์

Deparment of Pediatrics Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 3

จักษุวิทยา

Deparment of Ophthalmology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 4

จิตเวชศาสตร์

Deparment of Psychiatry Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 5

จุลชีววิทยา

Deparment of Microbiology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 6

ชีวเคมี

Deparment of Biochemistry Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 5

พยาธิวิทยา

Deparment of Pathology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 6

เภสัชวิทยา

Deparment of Pharmacology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 5

รังสีวิทยา

Deparment of Radiology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 6

วิสัญญีวิทยา

Deparment of Anesthesiology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 5

เวชศาสตร์ครอบครัว

Deparment of Family Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 6

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Deparment of Emergency Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 5

เวชศาสตร์ชุมชน

Deparment of Community Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 6

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Deparment of Rehaniliation Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 5

ศัลยศาสตร์

Deparment of Surgery Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 6

สรีรวิทยา

Deparment of Physiology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 5

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Deparment of Odstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Essential 6

โสต ศอ นาสิกวิทยา

Deparment of Otolaryngology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Contacts

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0-5393-6150
  0-5393-6150
  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  GPS : 18.7896195,98.9727525
 

ช่องทางติดตาม